Projektet Los Pepitos


Jahwa har valt att årligen stötta ett av FUB Jämtlands nya projekt i Nicaragua. FUB står för förening för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet, som startades i januari 2017, drivs i samarbete med organisationen Los Pipitos. Los Pipitos är en rikstäckande organisation i Nicaragua för föräldrar till funktionsnedsatta barn. Organisationen, som har 86 lokalavdelningar, består till 98 % av kvinnor.
Det nya projektet ska starta i Karibien, närmare bestämt i staden Bluefields och dess närområden i östra Nicaragua. Nicaragua är befolkningsmässigt ett uppdelat land, ca 90 % av befolkningen bor i den västra delen som gränsar till Stilla havet och där huvudstaden Managua ligger. Mellan den östra och västra delen ligger Centralamerikas största regnskog. Infrastrukturen i Karibien är bristfällig, vägnätet är i det närmaste obefintligt och båt är det i särklass viktigaste färdmedlet att ta sig längs den långa karibiska kusten. Karibien tillhör den fattigaste delen av Nicaragua och området har hög arbetslöshet. I ett område som i sig självt är i behov av stöd på flera områden blir de redan utsatta grupperna ännu mer utsatta. Detta gör att personer med funktionsnedsättningar, som i landet i stort tillhör de mest utsatta och marginaliserade i samhället, får det ännu svårare här. Av denna anledning är det viktigt att stötta funktionsnedsatta ban och ungdomar i denna del av Nicaragua och det är just därför som FUB Jämtlands nya projektet ska startas i Bluefields, Karibien.
FUB Jämtland driver sedan tidigare projektverksamhet i Nicaragua. I dagsläget pågår två projekt båda i samarbete med Los Pipitos. Det första projektet, som påbörjades 2009, har pågått i snart sju år. Det projektet arbetar med att stärka Los Pipitos lokalavdelning i staden La Dalia i norra Nicaragua. Det övergripande målet med projektet är att ungdomar som lever med funktionsnedsättningar ska få tillgång till skola och hälsovård samt att det övriga samhället ska behandla dem jämlikt. När projektet påbörjades hade lokalavdelningen i La Dalia endast fem medlemmar. I dag har den växt till närmare 100 medlemmar som får undervisning om funktionsnedsättningar och sina rättigheter för att bli mer motiverade att förändra sin situation.
Det andra projektet som FUB Jämtland sedan tidigare driver i Nicaragua är mer omfattande. Projektet drivs med Los Pipitos centralt och har som målsättning att starta upp ett nytt program som med tiden ska omfatta alla 86 lokalavdelningarna. Programmet ska då arbeta för att hjälpa ungdomar med funktionsnedsättning att komma i arbete. Ungdomarna kommer att delta i kurser med innehåll som ska stärka deras självkänsla och självförtroende. De ska också lära sig om entreprenörskap och få möjlighet att utveckla vad de kan och är duktiga på. Programmet har som mål att alla Los Pipitos lokalavdelningar ska ha kompetens för att kunna förbereda och utbilda ungdomar med funktionsnedsättning för arbetslivet.
Det andra projektet har även som syfte att inkludera ungdomarnas familjer i programmet. Familjen och kanske framför allt föräldrarna är avgörande för barnens och ungdomarnas utveckling och framtid. En viktig del av utbildningen handlar om kunskap om funktionsnedsättningar, mänskliga rättigheter och hur man kan hjälpa sitt barn till ett bättre liv. Projektet handlar inte bara om utbyte människor emellan inom landet utan en viktig del är ett utbyte som sker över gränserna. Varje år sker ett utbyte mellan ungdomar i Los Pipitos och Gymnasiesärskolan i Östersund. Vartannat år besöker de jämtländska ungdomarna Nicaragua och vartannat år kommer de nicaraguanska ungdomarna Jämtland. Syftet med dessa utbyten är att öka förståelsen för varandras organisationer och livsförhållanden.
Det nya projektet som stöttas av Jahwa kommer även det att genomföras i samverkan med Los Pipitos och då specifikt inkludera fyra av deras lokalavdelningar i Bluefields. I dagsläget pågår en förstudie för att ta fram en nulägesbeskrivning av situationen i området. Utifrån denna beskrivning kommer sedan FUB Jämtland tillsammans med Los Pipitos att fastställa en projektplan enligt SMART-modellen. Det innebär att specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda mål sätts upp för projektet. Det nya projektet kommer att rymmas inom de övergripande teman som redan etablerats i de andra projekt som FUB Jämtland och Los Pipitos driver tillsammans.
  • Att ungdomar med funktionsnedsättningar som lever i området ska få tillgång till skola och hälsovård. De ska också bli uppfattade som människor med rättigheter, precis som alla andra i samhället.
  • Att projektet ska stärka Los Pipitos lokalavdelningar för att de ska kunna växa numerärt och geografiskt. En förutsättning för detta är att de enskilda medlemmarna får undervisning om funktionsnedsättningar och sina rättigheter samt att öka deras motivation att förändra sin situation.
Projektet är ett SIDA-baserat biståndsprojekt. Det innebär att FUB Jämtland står för 15 % av projektkostnaden och resterande 85 % finansieras av SIDA. Detta betyder att varje satsad krona i projektet till FUB Jämtland växer flerfaldigt med stöd från SIDA.
Jahwa satsar nu 60 000 kr/år på FUBs nya projektet i Karibien, Nicaragua. Det innebär att FUB Jämtland efter SIDAs stöd har en projektbudget på hela 400 000 kr/år. De pengarna kommer att räcka långt och göra stor skillnad för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Karibien.


Projektet Los Pepitos


Jahwa har valt att årligen stötta ett av FUB Jämtlands nya projekt i Nicaragua. FUB står för förening för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet, som startades i januari 2017, drivs i samarbete med organisationen Los Pipitos. Los Pipitos är en rikstäckande organisation i Nicaragua för föräldrar till funktionsnedsatta barn. Organisationen, som har 86 lokalavdelningar, består till 98 % av kvinnor.
Det nya projektet ska starta i Karibien, närmare bestämt i staden Bluefields och dess närområden i östra Nicaragua. Nicaragua är befolkningsmässigt ett uppdelat land, ca 90 % av befolkningen bor i den västra delen som gränsar till Stilla havet och där huvudstaden Managua ligger. Mellan den östra och västra delen ligger Centralamerikas största regnskog. Infrastrukturen i Karibien är bristfällig, vägnätet är i det närmaste obefintligt och båt är det i särklass viktigaste färdmedlet att ta sig längs den långa karibiska kusten. Karibien tillhör den fattigaste delen av Nicaragua och området har hög arbetslöshet. I ett område som i sig självt är i behov av stöd på flera områden blir de redan utsatta grupperna ännu mer utsatta. Detta gör att personer med funktionsnedsättningar, som i landet i stort tillhör de mest utsatta och marginaliserade i samhället, får det ännu svårare här. Av denna anledning är det viktigt att stötta funktionsnedsatta ban och ungdomar i denna del av Nicaragua och det är just därför som FUB Jämtlands nya projektet ska startas i Bluefields, Karibien.
FUB Jämtland driver sedan tidigare projektverksamhet i Nicaragua. I dagsläget pågår två projekt båda i samarbete med Los Pipitos. Det första projektet, som påbörjades 2009, har pågått i snart sju år. Det projektet arbetar med att stärka Los Pipitos lokalavdelning i staden La Dalia i norra Nicaragua. Det övergripande målet med projektet är att ungdomar som lever med funktionsnedsättningar ska få tillgång till skola och hälsovård samt att det övriga samhället ska behandla dem jämlikt. När projektet påbörjades hade lokalavdelningen i La Dalia endast fem medlemmar. I dag har den växt till närmare 100 medlemmar som får undervisning om funktionsnedsättningar och sina rättigheter för att bli mer motiverade att förändra sin situation.
Det andra projektet som FUB Jämtland sedan tidigare driver i Nicaragua är mer omfattande. Projektet drivs med Los Pipitos centralt och har som målsättning att starta upp ett nytt program som med tiden ska omfatta alla 86 lokalavdelningarna. Programmet ska då arbeta för att hjälpa ungdomar med funktionsnedsättning att komma i arbete. Ungdomarna kommer att delta i kurser med innehåll som ska stärka deras självkänsla och självförtroende. De ska också lära sig om entreprenörskap och få möjlighet att utveckla vad de kan och är duktiga på. Programmet har som mål att alla Los Pipitos lokalavdelningar ska ha kompetens för att kunna förbereda och utbilda ungdomar med funktionsnedsättning för arbetslivet.
Det andra projektet har även som syfte att inkludera ungdomarnas familjer i programmet. Familjen och kanske framför allt föräldrarna är avgörande för barnens och ungdomarnas utveckling och framtid. En viktig del av utbildningen handlar om kunskap om funktionsnedsättningar, mänskliga rättigheter och hur man kan hjälpa sitt barn till ett bättre liv. Projektet handlar inte bara om utbyte människor emellan inom landet utan en viktig del är ett utbyte som sker över gränserna. Varje år sker ett utbyte mellan ungdomar i Los Pipitos och Gymnasiesärskolan i Östersund. Vartannat år besöker de jämtländska ungdomarna Nicaragua och vartannat år kommer de nicaraguanska ungdomarna Jämtland. Syftet med dessa utbyten är att öka förståelsen för varandras organisationer och livsförhållanden.
Det nya projektet som stöttas av Jahwa kommer även det att genomföras i samverkan med Los Pipitos och då specifikt inkludera fyra av deras lokalavdelningar i Bluefields. I dagsläget pågår en förstudie för att ta fram en nulägesbeskrivning av situationen i området. Utifrån denna beskrivning kommer sedan FUB Jämtland tillsammans med Los Pipitos att fastställa en projektplan enligt SMART-modellen. Det innebär att specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda mål sätts upp för projektet. Det nya projektet kommer att rymmas inom de övergripande teman som redan etablerats i de andra projekt som FUB Jämtland och Los Pipitos driver tillsammans.
  • Att ungdomar med funktionsnedsättningar som lever i området ska få tillgång till skola och hälsovård. De ska också bli uppfattade som människor med rättigheter, precis som alla andra i samhället.
  • Att projektet ska stärka Los Pipitos lokalavdelningar för att de ska kunna växa numerärt och geografiskt. En förutsättning för detta är att de enskilda medlemmarna får undervisning om funktionsnedsättningar och sina rättigheter samt att öka deras motivation att förändra sin situation.
Projektet är ett SIDA-baserat biståndsprojekt. Det innebär att FUB Jämtland står för 15 % av projektkostnaden och resterande 85 % finansieras av SIDA. Detta betyder att varje satsad krona i projektet till FUB Jämtland växer flerfaldigt med stöd från SIDA.
Jahwa satsar nu 60 000 kr/år på FUBs nya projektet i Karibien, Nicaragua. Det innebär att FUB Jämtland efter SIDAs stöd har en projektbudget på hela 400 000 kr/år. De pengarna kommer att räcka långt och göra stor skillnad för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Karibien.